เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::


โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน งานทะเบียนราษฎร

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)
ผ่านระบบเครือข่าย (Network)

การใช้งานโปรแกรมฯ ผ่านระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน เจ้าหน้าที่ดูแลระบบต้องทำการติดตั้งระบบเครือข่ายให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้โปรแกรมฯ ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตหรือเบราเซอร์ Firefox ก่อน

หมายเหตุ : ทุกครั้งที่ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม LTAX 3000 ก่อน

 

 

 

 

 

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงษ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท