:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::

ระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558

 

 

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงษ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท