เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::


โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน งานทะเบียนราษฎร

กองการศึกษา

 

นางสุจิรา พุทธวีวรรณ
รก.ผอ.กองการศึกษาฯ

 
 

นางสุจิรา พุทธวีวรรณ
หัวหน้าฝ่าย
บริหารการศึกษา

 

นางมนตกานต์ สารทักษิณ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

นางจิราภรณ์ อุทัยมา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวพรน้ำทิพย์ ทำสุข
ครู คศ.1

นางเกษชรินทร์ สุยะตา
ครู คศ.1

นางสาวสุรีวัลย์ ไชยชมภู
ครู คศ.1

น.ส.สุภัค ช่วยเกื้อกุล
ครู คศ.1

น.ส.จีระนันท์ กันทวี
ครูผู้ช่วย

นางสาวศุภัชญา ระวังศรี
ผู้ช่วยครู

นางศศิธร เภตรา
ผู้ช่วยครู

นางศรันย์พร ทำดี
ครูผู้ช่วย

นางอรัญญา เทพมูล
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุวารี ปันทะยม
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.รติภัค โนวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวสุกัญญา ปันทะยม
แม่บ้านโรงเรียนอนุบาล

นางจันทร์เพ็ญ รัตนไตร
แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

 

นายตี๋ จุ๋มใจ
ภารโรง

 

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท