:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

น.ส.ธัญวรัตน์ กันทะวงค์
รักษาการผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขฯ

 

น.ส.ธัญวรัตน์ กันทะวงค์
พยาบาลปฏิบัติการ

น.ส.ณัชชา มูลเพ็ชร์
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

นายบุญนับ วิฑูรย์
คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์

นายสาธิต ปันทะยม
พนักงานขับเครื่องจักรกล

นายอุดม จันทาพูน
พนักงานขับเครื่องจักรกล

นายสมศักดิ์ อุ่นต้าว
คนงานประจำรถขยะ

นายลับ วิฑูรย์
คนงานประจำรถขยะ

นายรพ วิฑูรย์
คนงานประจำรถขยะ

นายอินสม ยาวิเริง
คนงานประจำรถขยะ

น.ส.ณัฐธิดา วงค์จันตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน

นายอิน ขัติยะ
คนงานทั่วไป

 

 

นายบรรชา ศรีแก้ว
คนงานทั่วไป

 

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงษ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท