:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::

โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นายรชต รุ่งสวัสดิ์
ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขฯ

 

น.ส.ธัญวรัตน์ กันทะวงค์
พยาบาลปฏิบัติการ

น.ส.ณัชชา มูลเพ็ชร์
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

นายอุดม จันทาพูน
พนักงานขับเครื่องจักรกล

นายสาธิต ปันทะยม
พนักงานขับเครื่องจักรกล

นายลับ วิฑูรย์
คนงานประจำรถขยะ

นายรพ วิฑูรย์
คนงานประจำรถขยะ

 

 

น.ส.ณัฐธิดา วงค์จันตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน

 

 

 

 

นายอิน ขัติยะ
คนงานทั่วไป

 

 

นายบรรชา ศรีแก้ว
คนงานทั่วไป

 

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงษ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท