:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::

กองช่าง

 

นางสนธยา ศรีกุลณะ
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายพิทักษ์ แสงเพชร์
นายช่างโยธา
ชำนาญงาน

นายสมศักดิ์ ไพยะราช
นายช่างโยธา
ชำนาญงาน

นายธนัญชัย จันทร์เที่ยง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายจันทร์ รัตนไตร
ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง

นายนรินทร์ ชัยวรรณะ
คนงานทั่วไป

นายบุญส่ง สายสมร
คนงานทั่วไป

 

 

 

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงษ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท