เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::


โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน งานทะเบียนราษฎร

กองช่าง

 

นางสนธยา ศรีกุลณะ
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายพิทักษ์ แสงเพชร์
นายช่างโยธา
ชำนาญงาน

นายสมศักดิ์ ไพยะราช
นายช่างโยธา
ชำนาญงาน

นางสาวธัญญรัตน์ คำมูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายจันทร์ รัตนไตร
ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง

นายธนัญชัย จันทร์เที่ยง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 

นายนรินทร์ ชัยวรรณะ
คนงานทั่วไป

 

 

นายบุญส่ง สายสมร
คนงานทั่วไป

 

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงษ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท