:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::

โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน

กองคลัง

 

นางนงลักษณ์ ดีแก้ว
รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางนงลักษณ์ ดีแก้ว
เจ้าพนักงานการคลัง
ชำนาญงาน

นางพรรณนิภา ไมตรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน

นางศิริพร อริยะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกันตพร ศรีใจ
เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงาน

นางพิมพ์ภา หาญพิพัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นายเฉลิม อยู่อินทร์
ลูกมือช่างแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

 

 


 

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท