เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::


โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน งานทะเบียนราษฎร

กองคลัง

 

นางศิริพร อริยะ
นักวิชาการเงินฯ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางศิริพร อริยะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

นางพรรณนิภา ไมตรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน

นางสาววารุณี บุญสะอาด
เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงาน

นางพิมพ์ภา หาญพิพัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นายเฉลิม อยู่อินทร์
ลูกมือช่างแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

 

 

 

 


 

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท