:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::

กองคลัง

 

นางนงลักษณ์ ดีแก้ว
รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางนงลักษณ์ ดีแก้ว
เจ้าพนักงานการคลัง
ชำนาญงาน

นางพรรณนิภา ไมตรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน

นางศิริพร อริยะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกันตพร ศรีใจ
เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงาน

นางพิมพ์ภา หาญพิพัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นายเฉลิม อยู่อินทร์
ลูกมือช่างแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

 

 


 

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท