เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::


โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน งานทะเบียนราษฎร

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ส.อ.สัญญา วงค์เสือ

หัวหน้าสำนักปลัด

 

จ่าเอกสุรัตน์ บุญหล้า
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

 

นายบุญผูก วิทยา
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

 

นายนิพนธ์ หงษ์ทอง
พนักงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำ

นายสมหวัง ราชยศ
พนักงานดับเพลิง

นายจักรกฤษ บุญทา
พนักงานดับเพลิง


นายธีระพล นาขยัน
พนักงานดับเพลิง

นายรชฏ เพียรจริง
พนักงานดับเพลิง

นายนัฐณรงค์ ช่างฆ้อง
พนักงานดับเพลิง

นายเอนก ยะตัน
พนักงานดับเพลิง

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท