เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::


โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน งานทะเบียนราษฎร

สำนักปลัด

นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์

ปลัดเทศบาล

นายณรงค์ ปล้องมาก
รองปลัดเทศบาล

ส.อ.สัญญา วงค์เสือ

หัวหน้าสำนักปลัด

นายวุฒิกร บริบูรณ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางยุพา ธาตุไพบูรณ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ

นางปริศนา มหาชัย
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

นางสุชาดา อินต๊ะวงค์
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ


นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ปฏิบัติการ

นางสาวพลอยนารี สุวรรณศรี
นิติกรปฏิบัติการ

จ่าเอกสุรัตน์ บุญหล้า
เจ้าหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 

นางลาวรรณ์ อิ่นแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสมพร อะโนมา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางฐิติภา เอี่ยมศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางพรรณณี ไชโย
คนงานทั่วไป

 

 

 

 

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท