:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::

สำนักปลัด

นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์

ปลัดเทศบาล

นายณรงค์ ปล้องมาก
รองปลัดเทศบาล

ส.อ.สัญญา วงค์เสือ

หัวหน้าสำนักปลัด

นายวุฒิกร บริบูรณ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางยุพา ธาตุไพบูรณ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ

น.ส.ธัญชนก อินทรพิทักษ์
เจ้าพนักงานทะเบียน
ชำนาญงาน

นางสุชาดา อินต๊ะวงค์
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

นางสาวธารปภัสร์ คงคา
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ปฏิบัติการ

นางสาวพลอยนารี สุวรรณศรี
นิติกรปฏิบัติการ

จ่าเอกสุรัตน์ บุญหล้า
เจ้าหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 

นางลาวรรณ์ อิ่นแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสมพร อะโนมา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

นางพรรณณี ไชโย
คนงานทั่วไป

 

 

 

 

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท