ประชุมพนักงานเทศบาล เพื่อซักซ้อมติดตามภารกิจและหารือการปฏิบัติงาน

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
ได้จัดประชุมพนักงานเทศบาล เพื่อซักซ้อมติดตามภารกิจและหารือการปฏิบัติงาน โดยมี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว