สรงน้ำหลวงพ่อเพชร ณ วัดศรีดอนชัย

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
ณ วัดศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
วันมาฆบูชา คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอเชียงของ ได้จัดพิธีสรงน้ำหลวงพ่อเพชรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่เคารพสักการะบูชาของชาวเชียงของ เป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกปี โดยมี พระครูบวรรัตนธรรม เจ้าคณะอำเภอเชียงของ เป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์ และนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส พร้อมด้วยนางสาววนัสนันท์ สุธาพจน์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงของ นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอเชียงของ ในการนี้สนับสนุนงบประมาณโดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ