โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 20-21 มกราคม 2563
ณ จังหวัดลำปาง
โรงเรีนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุุเทศบาลตำบลแม่เมาะ วัดเจดีย์ซาวหลัง พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง(มิวเซียมลำปาง) วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติไปในทิศทางที่ดี มีความสุข สนุกสนานและลดปัญหาด้านสุขภาพ สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า