การประชุมเพื่อหารือการจัดงานปั่นรักษ์ ครั้งที่ 6 พร้อมประธานแม่บ้าน 5 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือการจัดงานปั่นรักษ์ ครั้งที่ 6 โดยมีประธานแม่บ้าน 5 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องได้เข้าประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน