การประชุมการเตรียมการจัดงานปั่นรักษ์ ครั้งที่ 6

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้จัดให้มีการประชุมการเตรียมการจัดงานปั่นรักษ์ ครั้งที่ 6 ขึ้น โดยมีนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร และปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฯลฯ ได้เข้าประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน