ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เวลา 09.00 น.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ได้ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงภารกิจ ในวันนี้