ประชุมจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
โดยนายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการดังกล่าว ในการนี้ ได้มีสารวัตรกำนันตำบลเวียง ผู้ใหญ่บ้านในเขต/ผู้แทนประธานกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลเวียง/ตัวแทน ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่ 2,3,7,8,12 ประธาน.อสม. หมู่ 2,3,7,8,12 เข้าประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน