เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ


โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน งานทะเบียนราษฎร

ข่าวประชาสัมพันธ์

รณรงค์สวมหมวกนิรภัย

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอเชิญชวนชาวอำเภอเชียงของ ร่วมกันสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่
และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ เพื่อร่วมกันลดอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน...
   

อ่านต่อ

...

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จึงขอความกรุณาให้ผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ทำการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 8-30 พฤศจิกายน 2561...

 

อ่านต่อ

...

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเทศบาลฯ ได้นำเข้าจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ซึ่งหมายถึงบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ประกอบด้วย...

 

อ่านต่อ

...

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง จะออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในเขต
อำเภอเชียงของและพื้นที่ใกล้เคียง ในวันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยจะให้บริการดังนี้...

 

อ่านต่อ

...

รณรงค์งดใช้พวงหรีดดอกไม้สด

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอเชิญชวน งดใช้พวงหรีดดอกไม้สดและดอกไม้แห้ง โดนเปลี่ยนเป็นพวงหรีดพัดลม พวงหรีดนาฬิกา พวงหรีดจักรยาน พวงหรีดเก้าอี้...

 

อ่านต่อ

...

เชิญชวนสมัครชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคประชาชน ผ่านกลไกชมรม STRONG...

 

อ่านต่อ

...

แจ้งเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ มีกำหนดการเปิดเทอมดังรายการต่อไปนี้...

 

อ่านต่อ

...

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

เปิดแล้ว เสาร์-อาทิตย์นี้ พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจึด เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เปิดให้ชม ฟรี
ตั้งแต่ เวลา 09.00-17.00 น.ณ พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืด บ้านหาดไคร้ ม.7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ส่วนวันราชการประสงค์จะเข้าชม กรุณาติดต่อล่วงหน้าได้ที่ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ในวันเวลาราชการ โทร.053791-171 

 

อ่านต่อ

...

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเป็น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรั กษ์โลก (อถล.)

อ่านต่อ

...

 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ ๕๙ ปี และจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕61 หรือผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ที่มีคุณสมบัติ

อ่านต่อ

...

อย่าลืมนำสุนัขและแมวไปรับการฉีดวัคซีนนะคะวันนี้

บ้านวัดหลวง--ศาลาอเนกประสงค์
บ้านสบสม--ศาลเจ้าพ่อพญาแก้ว
บ้านหาดไคร้--วัดหาดไคร้
บ้านเวียงแก้ว---ศาลาอเนกประสงค์
บ้านเวียงดอนชัย--ศาลาอเนกประสงค์
รักหมารักแมวรักตนเองและครอบครัวพาหมาแมวไปฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้าตามสถานที่ดังกล่าวได้เลยนะค่ะ
ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

อ่านต่อ

...

ดำเนินการปรับปรุงทางหลวง ตามโครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนโครงข่าย Logistics

เนื่องจากในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2560 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 กรมทางหลวง จะดำเนินการปรับปรุงทางหลวง ตามโครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนโครงข่าย Logistics ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ อ.เชียงของ โดยจะดำเนินการปรับปรุงถนนทางหลวง 1020 ตั้งแต่บริเวณสะพานน้ำดุก บ้านหาดไคร้ ไปจนถึง...

อ่านต่อ

...

ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในประเพณี เข้าพรรษา ประจำปี 2560

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เรียนแจ้งถึงกำหนดการร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของดังนี้
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ วัดพระแก้ว บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 8 
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ วัดหลวงไชยสถาน บ้านวัดหลวง หมู่ที่ 2 ...

อ่านต่อ

...

แจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน

เนื่องจากในวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2560 นี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นโดยมีผลกระทบตามภาคต่างๆ และส่งผลกระทบต่ออำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ...

อ่านต่อ

...

เชิญร่วมทำบุญวันสำคัญ อัฏฐมีบูชาและทอดผ้าป่า

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอเชิญร่วมทำบุญวันสำคัญ อัฏฐมีบูชาและทอดผ้าป่า ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักปฏิบัติธรรมทุ่งเจริญ บ้านทุ่งดุก ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา...

อ่านต่อ

...

แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ แจ้งการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ประจำปี 2560 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่จะถึงนี้ จึงขอแจ้งไปยังผู้ปกครอง...

อ่านต่อ

...

ขอเชิญร่วมงานตักบาตรเป็งปุ๊ด 2 แผ่นดิน ภายใต้โครงการวิสาขบูชาและอัฏมีบูชา

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอเชิญร่วมงานตักบาตรเป็งปุ๊ด 2 แผ่นดิน ภายใต้โครงการวิสาขบูชาและอัฏมีบูชา สานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560 ในคืนวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เริ่มเวลา 23.59 น. บริเวณตั้งแต่สี่แยกไฟแดง ผ่านถนนกาดกองเก่า สบสม-หาดไคร้...

อ่านต่อ

...

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอเชิญเที่ยวงาน "สงกรานต์ฮิมโขง ตี้เจียงของ"

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอเชิญเที่ยวงาน "สงกรานต์ฮิมโขง ตี้เจียงของ" วันที่ 12-18 เมษายน 2560 นี้ ณ ท่าผาถ่าน บ้านวัดหลวงและท่าเรือบั๊ค บ้านหัวเวียง ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
วันที่ 12-18 เมษายน 2560 ร่วมชมนิทรรศการเกี่ยวกับงานสงกรานต์ การแสดงสินค้า ของดีเมืองเชียงของ กิจกรรมรื่นเริงต่างๆ ณ ท่าเรือบั๊ค บ้านหัวเวียง
วันที่ 13 เมษายน 2560 ช่วงเช้าเชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปี๋ใหม่เมือง เริ่มขบวนตั้งแต่ท่าเรือน้ำลึก ตามถนนสายกลาง เลี้ยวไปตามถนนสบสม-หาดไคร้...

อ่านต่อ

...

หยุด !! เผาป่า เผาขยะ เผาพื้นที่การเกษตร !!

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกันงดเผาป่า เผาขยะและเผาพื้นที่การเกษตรในช่วงวันที่ 17 กุมภาพันธ์-17 เมษายน 2560 นี้
หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกและปรับ หากท่านใดพบเห็นไฟไหม้ แจ้งสายด่วน 1362 หรือ 053-791-199 ด้วยความปรารถนาดีจาก
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำลเวียงเชียงของ...

อ่านต่อ

...

เชิญชวนสนับสนุนของรางวัลในงานวันเด็กแห่งชาติ 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เนื่องด้วยวันที่ 14 มกราคม ที่จะถึงนี้ เป็นวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป พบกับกิจกรรมสนุกสนาน เกมตอบปัญหา กิจกรรมนันทนาการ และการแสดงบนเวทีมากมาย...

อ่านต่อ

...

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศบาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(7วัน อันตราย)

ด้วยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ. 2560 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติ...

อ่านต่อ

...

เชิญร่วมบริจาคอาหารและเครื่องดื่ม

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอขอบคุณ สท.จันธิดา ยอดวงค์ ที่บริจาคน้ำดื่มจำนวน 5 แพ็ค เพื่อสนับสนุนในพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมแปรอักษรและแสดงความจงรักภักดี ...

อ่านต่อ

...

ประชาคมชุมชนตำบล(ระดับเทศบาล)ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เรื่อง ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ คนพิการในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ที่ได้จดทะเบียนความพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ...

อ่านต่อ

...

เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน ให้กับผู้รับเบี้ยยังชีพทุกประเภท โดยได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงของ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว...

อ่านต่อ

...

กิจกรรม "ทำดีถวายพ่อ" อยู่เจียงของ ฮักเจียงของ ทำเพื่อเจียงของ Big Cleaning day 2559

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอเชิญชวนไปยังทุกหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ภาคประชาชน และประชาชนทุกท่าน ร่วมกิจกกรรม "ทำดีถวายพ่อ" อยู่เจียงของ ฮักเจียงของ ทำเพื่อเจียงของ Big Cleaning day 2559...

อ่านต่อ

...

แจ้งการแสดงตนของผู้สูงอายุที่ได้สิทธิ์รับเบี้ยยังชีพจากเทศบาล

จากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ตามที่ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของได้จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จึงขอแจ้งให้ผู้สูงอายุที่ได้สิทธิ์รับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลนั้นให้มาแสดงตนตาม วัน เวลา และสถานที่ดังนี้...

อ่านต่อ

...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงของ แจ้งการดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงของ แจ้งการดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 บริเวณถนนสาย เชียงของ-เทิง ตั้งแต่ บ้านหาดไคร้ ถึงบ้านสบสม(ฝั่งทิศตะวันออก) ...

อ่านต่อ

...

รับสมัครเข้าอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้จัดทำ โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง เป็นผู้แทนชุมชน...

อ่านต่อ

...

ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เรื่อง ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ คนพิการในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ที่ได้จดทะเบียนความพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ...

อ่านต่อ

...

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลเเท็นส์ จำกัด, บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัดและเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้จัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด (โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนด่านชายแดนจังหวัดเชียงราย...

อ่านต่อ

...

มอบอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน หลังจากเกิดเหตุวาตภัย

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้มอบอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน(กระเบื้อง,ครอบ,สังกะสี) เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น หลังจากเกิดเหตุวาตภัย...

อ่านต่อ

...

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมวัฒนธรรมสองฝั่งโขง มหาสงกรานต์อำเภอเชียงของ

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมวัฒนธรรมสองฝั่งโขง มหาสงกรานต์อำเภอเชียงของ วันที่ 14-17 เมษายน 2559 ที่จะถึงนี้...

อ่านต่อ

...

บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของมีกำหนดการ ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่อบริการและให้ความสะดวกแก่ผู้ เข้าข่ายชำระภาษี(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ใบอนุญาตต่างๆ)โดยมีการกำหนดจุดให้บริการดังนี้...

อ่านต่อ

...

แจ้งการปรับปรุงระบบการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต Free WiFi ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ให้ผู้ที่เข้าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตเดิม สมัครเข้าใช้บริการใหม่ทางหน้าอุปกรณ์สื่อสารของท่าน(มือถือ,โน๊ตบุค) เนื่องจากทางเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ...

อ่านต่อ

...

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จะได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ

ประกาศจากกองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำเข้าเงินเบี้ยยังชีพฯ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับ ขอให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ นำบัญชีเงินฝากไปตรวจสอบยอดเงินที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเชียงของ...

อ่านต่อ

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงษ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท