เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::


โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน งานทะเบียนราษฎร

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคประชาชน ผ่านกลไกชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 222 ม.12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทร.053791171 ต่อ 23 Email : wckmunic02@gmail.com หรือ สำนักงานชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย เลขที่ 728 ถนนอุดรกิต ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทร. 053711835-7 ต่อ 14 โทรสาร 053711835-7 ต่อ 18  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท