:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::

คณะผู้บริหาร

นายเฉลิม ตาวิยะ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

นายสุรพล สุวรรณฤทธิ์
รองนายกเทศมนตรี

นายทัชชกร เกิดผล

รองนายกเทศมนตรี

นายบุญเรียน จินะราช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายจตุภัทร เทพมูล

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์
ปลัดเทศบาล

นายณรงค์ ปล้องมาก
รองปลัดเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงษ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท