เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::


โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน งานทะเบียนราษฎร

คณะผู้บริหาร

นายเฉลิม ตาวิยะ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

นายสุรพล สุวรรณฤทธิ์
รองนายกเทศมนตรี

นายทัชชกร เกิดผล

รองนายกเทศมนตรี

นายบุญเรียน จินะราช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายจตุภัทร เทพมูล

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์
ปลัดเทศบาล

นายณรงค์ ปล้องมาก
รองปลัดเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงษ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท