เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::


โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน งานทะเบียนราษฎร

กำเนิด...เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ประวัติความเป็นมาของ
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

 

 


กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะชุมชนเมืองเชียงของขึ้นเป็น เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยกฐานะชุมชนหมู่ที่ ๒,๓,๗,๘ และ ๑๒ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็น "สุขาภิบาลเวียงเชียงของ" เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๘๘ และเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลเวียงเชียงของใหม่เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๒๓ มีพื้นที่ทั้งหมด ๑.๘ ตารางกิโลเมตรหรือ ๑,๑๓๕ ไร่ พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล เป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ยกฐานะสุขาภิบาลเวียงเชียงของเป็น "เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ" เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 

 

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงษ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท