:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

 

นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว
ประธานสภาเทศบาล
เทศบาล

 

 

 

 

นายมงคล อินตา
รองประธานสภาเทศบาลฯ

 

 

 

 

 

นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

 

 

นางวิลาวรรณ์ นามวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นางประกาย บุญประคอง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นางโฉมยงค์ ไมตรี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

น.ส.จินตนา วงศ์วิวัฒนากุล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นางสายหยุด นวลศิริสกุล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายประพันธ์ จันระวังยศ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายสมพร ตอนะรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

 

 

นางฐิติรัตน์ เรวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นางจันธิดา ยอดวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

 

 

นางพัชรี แสงเพชร์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

 

 

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงษ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท