เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::


โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน งานทะเบียนราษฎร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

 

นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว
ประธานสภาเทศบาล

 

 

 

 

นายมงคล อินตา
รองประธานสภาเทศบาลฯ

 

 

 

 

 

นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

 

 

นางวิลาวรรณ์ นามวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นางประกาย บุญประคอง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นางโฉมยงค์ ไมตรี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

น.ส.จินตนา วงศ์วิวัฒนากุล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นางสายหยุด นวลศิริสกุล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายประพันธ์ จันระวังยศ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายสมพร ตอนะรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

 

 

นางฐิติรัตน์ เรวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นางจันธิดา ยอดวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

 

 

นางพัชรี แสงเพชร์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

 

 

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงษ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท