เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::


โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน งานทะเบียนราษฎร

ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
ที่อยู่ : 222 ม.12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทรศัพท์ : 0-5379-1171 - 2

เบอร์โทรภายใน

งานประชาสัมพันธ์ 0-5379-1171 ค่อ 0
ห้องนายกเทศมนตรี 0-5379-1171 ต่อ 11
ห้องคณะผู้บริหาร 0-5379-1171 ต่อ 12
ห้องประชุมสภา 0-5379-1171 ต่อ 13
ห้องปลัดเทศบาล 0-5379-1171 ต่อ 14
ห้องกิจการสภา 0-5379-1171 ต่อ 15
สำนักปลัด 0-5379-1171 ต่อ 17
กองคลัง 0-5379-1171 ต่อ 18
กองช่าง 0-5379-1171 ต่อ 19
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 0-5379-1171 ต่อ 20
กองการศึกษา 0-5379-1171 ต่อ 21
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0-5379-1199  


Fax : 053-792-015
E-mail : wckmunic02@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/wckmunic02
Website : www.wckmunic.org

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงษ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท