เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::


โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน งานทะเบียนราษฎร

กิจกรรม

ซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตเทศบาลฯ 

 

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 งานกองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ออกซ่อมไฟซอยข้างวัดพระแก้วด้านทิศเหนือรวม 2 จุด ซ่อมไฟซอย 25 บ้านหาดไคร้ ปรับตั้งไทม์ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลฯ และปรับเตรียมพื้นที่ไหล่ทางชำรุดซอย4ประดิษฐ์อุดมการณ์ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย สะดวกสบายในการสัญจรไป-มา ยิ่งขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท