เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::

โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน

กิจกรรม

สองล้อเติมบุญ เลียบถิ่นปลาบึกครั้งที่ 1

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ลานท่าผ่าถ่าน บ้านวัดหลวง สโมสรโรตารีเชียงของ ร่วมกับอำเภอเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และชมรมเชียงของไบค์ จัดโครงการ "สองล้อเติมบุญ เลียบถิ่นปลาบึกครั้งที่ 1" ระยะทาง 60 กิโลเมตร มีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในการเปิด นายสงวน ซ้อนกลิ่นสกุล นายกสโมสรโรตารีเชียงของเป็นผู้กล่าวรายงาน และนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงเชียงของ กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้มีนักปั่นจักรยานจากหลายอำเภอ และหลายจังหวัด ได้มาปั่นจักรยานการกุศลในโครงการดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ และหารายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท