:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::

โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน

กิจกรรม

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560

 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมคชสาร ศูนย์บูรณาการเรียนรู้และนันทนาการ(สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย)
พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448
ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการวางรากฐานการปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำคัญ อันนำไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในการนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายณรงค์ ปล้องมาก รองปลัดเทศบาล นางสาวพลอยนารี สุวรรณศรี นิติกร นางสาวธารปภัสร์ คงคา นักพัฒนาการท่องเที่ยว และนางฐิติภา เอี่ยมศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย และวางพวงพุ่ม เพื่อถวายสักการะ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงเห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงษ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท