:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::

กิจกรรม

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560

 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมคชสาร ศูนย์บูรณาการเรียนรู้และนันทนาการ(สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย)
พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448
ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการวางรากฐานการปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำคัญ อันนำไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในการนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายณรงค์ ปล้องมาก รองปลัดเทศบาล นางสาวพลอยนารี สุวรรณศรี นิติกร นางสาวธารปภัสร์ คงคา นักพัฒนาการท่องเที่ยว และนางฐิติภา เอี่ยมศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย และวางพวงพุ่ม เพื่อถวายสักการะ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงเห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงษ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท