:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::

กิจกรรม

ประชุมปรึกษาหารือการจัดแข่งขันเรือพาย
ในงานประเพณีสงกรานต์

 

วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือ การจัดแข่งขันเรือพาย ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
พร้อมด้วย นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว ประธานสภาเทศบาล นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสุจิรา พุทธวีวรรณ รักษาการ ผอ.กองการศึกษาฯ ผู้นำชุมชน และชมรมเรือเชียงของ เข้าร่วมการประชุม
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้ปรึกษาหารือเรื่องการจัดแข่งขันเรือพาย ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2560 ที่จะถึงนี้ ซึ่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงของได้เล็งเห็นว่าการแข่งขันเรือพายนั้น เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่ช้านาน และเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงษ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท