โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน

ข่าวกิจกรรมของเทศบาล

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการตรวจประเมินจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าตรวจประเมินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2560 ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมีนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ...

อ่านต่อ

...

พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ...

อ่านต่อ

...

ประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรี นางสนธยา ศรีกุลนะ ผอ.กองช่าง และสิบเอกสัญญา วงค์เสือ หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานการประชุม......

อ่านต่อ

...

ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง

วันที่ 08 มิถุนายน 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและประชาชน เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560...

อ่านต่อ

...

ศึกษาดูงานหมู่บ้านอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านหนองขาว

วันที่ 07 มิถุนายน 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียง ของ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าศึกษาดูงานหมู่บ้านอุตส าหกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เพื่อศึกษาดูแนวทางการจัดการระบบการท่องเที่ยวในชุมชน...

อ่านต่อ

...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ

วันที่ 06 มิถุนายน 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามศาสตร์พระราชา ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมการฝึกอบรม...

อ่านต่อ

...

ศึกษาดูงานสวนเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียง ณ ค่ายสุรสีห์

วันที่ 06 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียง ของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชีย งของ เข้าศึกษาดูงาน สวนเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเ พียง ณ กองพลทหารราบที่ 9 (ค่ายสุรสีห์) จ.กาญจนบุรี...

อ่านต่อ

...

กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 06 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ออกเดินทางไปเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระพระบรมมหาราชวัง...

อ่านต่อ

...

ประชุมแจ้งและซักซ้อมข้อราชการพนักงาน เจ้าหน้าที่ ทต.เวียงเชียงของ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมแจ้งและซักซ้อมข้อราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมี รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมการประชุม...

อ่านต่อ

...

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกฯ และนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ เข้าร่วมประชุมฯ...

อ่านต่อ

...

โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมโครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดน(จังหวัดเชียงราย กับแขวงบ่อแก้ว,หลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) ซึ่งทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ได้จัดโครงการนี้ขึ้น ณ โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา...

อ่านต่อ

...

ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และนางสุจิรา พุทธวีวรรณ รก.ผอ.กองการศึกษาฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว...

อ่านต่อ

...

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ วันนี้ได้รับเกียรติจากนายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี มาให้โอวาทและทักทายนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เนื่องในวันเปิดเทอมวันแรก วันนี้มีนักเรียนมาเรียนกว่า 80 คน โดยในช่วงเช้ามีวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ นายชุติวัติ รุมพ์ฟ มาให้ความรู้เรื่องกายภาพบำบัด...

อ่านต่อ

...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ผู้ประกอบการร้านค้า ประจำปี 2560 โดยมีสิบเอกสัญญา วงค์เสือ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ประกอบการร้านค้า ตัวแทนจากโรงแรม และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการฝึกอบรม...

อ่านต่อ

...

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและพนักงานท้องถิ่น

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยนายสัญญา วงค์เสือ หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและพนักงานท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมเอ็ม บู ทีค รีสอร์ท เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย ช่วงเช้ารับฟังบรรยาย เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...

อ่านต่อ

...

การฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยหลักสูตรเทคนิคการเลี้ยงใส้เดือนดิน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์ เรื่องเทคนิคการเลี้ยงใส้เดือนดิน ได้รับเกียรติจากนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง เชียงของเมืองสะอาด...

อ่านต่อ

...

เตรียมการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560

ทีมงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกันจัดสถานที่เตรียมการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560 "การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรเทคนิคการเลี้ยงใส้เดือนดิน" ซึ่งทางเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการฝึกอบรมนี้ขึ้น...

อ่านต่อ

...

ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการขยะ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการขยะตามวาระเชียงของเมืองสะอาด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมีนายสุรพล สุวรรณฤทธิ์, นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายณรงค์ ปล้องมาก รองปลัดเทศบาล นายรชต รุ่งสวัสดิ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเวียงเชียงของ...

อ่านต่อ

...

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนตำบลเวียงเชียงของ

วันที่ 22 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนตำบลเวียงเชียงของ ณ อาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมีนายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน...

อ่านต่อ

...

วันเทศบาล ประจำปี 2560

วันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรม "วันเทศบาล ประจำปี 2560" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ...

อ่านต่อ

...

เหตุเพลิงไหม้ บ้านทุ่งทราย

วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลาประมาน 12.20 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ บ้านของนายสมหมาย สายใจงาม เลขที่ 169 ม.5 บ้านทุ่งทราย ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียง และชาวบ้านในระแวกใกล้เคียง...

อ่านต่อ

...

พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก ประจำปี 2560

วันที่ 18 เมษายน 2560 นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย ผู้ตรวจราชการกรมการประมง เขต 15-16 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก ประจำปี 2560 ณ ลานโพธิ์วัดหาดไคร้ บ้านหาดไคร้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ กล่าวรายงาน และนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ กล่าวต้อนรับ...

อ่านต่อ

...

ผลการแข่งขันเรือพาย 12 ฝีพาย งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

ผลการแข่งขันเรือพาย 12 ฝีพาย งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 วันที่ 13-14 เมษายน 2560 ณ ท่าผาถ่าน บ้านวัดหลวง
ประเภท ก.
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมลูกพ่อเลิศ(บ้านวัดหลวง)...

อ่านต่อ

...

โครงการงานวิชาการระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ

เช้าวันที่ 13 เมษายน 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย คณะสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวเชียงของ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ...

อ่านต่อ

...

โครงการอบรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

วันที่ 12 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดโครงการอบรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 กิจกรรม อบรมการใช้ยาและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น กฎหมายเบื้องต้น ศาสนพิธีและการรักษาประเพณีวัฒนธรรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยได้รับเกียรติจากนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการเปิดโครงการ ...

อ่านต่อ

...

พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2560

วันที่ 12 เมษายน 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาล เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง โดยทำพิธีทางศาสนา ผูกผ้าแพร 7 สี ถวายพวงมาลัย และสรงน้ำศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล...

อ่านต่อ

...

โครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ สามเณรฯ ประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่ 11 เมษายน 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ สามเณรฯ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ...

อ่านต่อ

...

เปิดศูนย์ปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล

วันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียง เชียงของเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ...

อ่านต่อ

...

ขยายผิวจราจร ถนนสายหลังอำเภอ

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ทีมงานกองช่าง ร่วมกับทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ออกปฏิบัติงาน ขยายผิวจราจร โดยการคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหลังอำเภอ บ้านวัดหลวง หมู่ 2...

อ่านต่อ

...

โครงการงานวิชาการระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ

วันที่ 30 มีนาคม 2560 กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดโครงการงานวิชาการระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงจากเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลฯ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ...

อ่านต่อ

...

โครงการฝึกอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี

วันที่ 30 มีนาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานโครงการฝึกอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี ณ อาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่ม อสม.ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการฝึกอบรม...

อ่านต่อ

...

Sport & Cleaning Day

วันที่ 29 มีนาคม 2560 ทีมงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยสมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม Sport & Cleaning Day โดยการทำความสะอาดถนน และขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อทำความสะอาด...

อ่านต่อ

...

ประชุมพนักงานและลูกจ้างเทศบาลฯ

วันที่ 28 มีนาคม 2560 นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมพนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยหัวหน้า/ผอ. กอง และพนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาล เข้าร่วมการประชุม เพื่อวางแผนงานในเดือนมีนาคมและเมษายน นี้...

อ่านต่อ

...

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

วันที่ 23 มีนาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สถานีเรือเชียงของ สถานีตำรวจภูธรเชียงของ และพิพิธภัณฑ์ปลาบึก ปลาน้ำจืด และภาพวาด 3 มิติ บ้านหาดไคร้...

อ่านต่อ

...

ผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นกองทุน โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.เวียงเชียงของ

วันที่ 23 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นกองทุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ...

อ่านต่อ

...

กิจกรรมการทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อทำหมันให้สุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ...

อ่านต่อ

...

งานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ ตำนานปลาบึก ประจำปี 2560

วันที่ 22 มีนาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ ตำนานปลาบึก สำนึกในประเพณีสองฝั่งโขง เชื่อมโยงวัฒนธรรมไทย-ลาว และของดีอำเภอเชียงของ ประจำปี 2560 ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงของ ริเวอร์ฟร้อนท์
โดยมีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการแถลงข่าว...

อ่านต่อ

...

ประชุมพนักงาน ประจำเดือนมีนาคม 2560

วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือนมีนาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พร้อมด้วย นายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และพนักงานทุกคนเข้าร่วมการประชุม...

อ่านต่อ

...

อบรมอาสาปศุสัตว์ (อาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)

วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการอบรมอาสาปศุสัตว์(อาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ อาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ สมาชิก อสม. ในเขตพื้นที่ตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมโครงการ...

อ่านต่อ

...

เชียงของ ยูไนเต็ท คว้าแชมป์ CHIANGRAI SUPER TOURNAMENT ฤดูกาล 2017

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอล เชียงของ ยูไนเต็ท ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันรายการ CHIANGRAI SUPER TOURNAMENT ฤดูกาล 2017 ณ สนามกีฬา สิงห์ สเตเดี้ยม ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา...

อ่านต่อ

...

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมคชสาร ศูนย์บูรณาการเรียนรู้และนันทนาการ(สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย)......

อ่านต่อ

...

ตรวจสุขภาพสามเณร โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ออกให้บริการตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองโรคเบาหวานความดัน ให้แก่สามเณร โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา วัดศรีดอนชัย ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย...

อ่านต่อ

...

ประชุมปรึกษาหารือการจัดแข่งขันเรือพาย ในงานประเพณีสงกรานต์

วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือ การจัดแข่งขันเรือพาย ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 พร้อมด้วย นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว ประธานสภาเทศบาล นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสุจิรา พุทธวีวรรณ รักษาการ ผอ.กองการศึกษาฯ ผู้นำชุมชน และชมรมเรือเชียงของ เข้าร่วมการประชุม...

อ่านต่อ

...

ศึกษาดูงาน จังหวัดลำพูน วันที่ 9-10 มีนาคม 2560

วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทีมงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน และกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จำนวน 90 คน ได้เข้าไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน และเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ...

อ่านต่อ

...

ประชุมหารือและร่วมกันกำหนด แนวทางการบริหารจัดการกิจการ อปพร.

วันที่ 15 มีนาคม 2560 นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมหารือและร่วมกันกำหนดแนวทางการบริหารจัดการกิจการ อปพร. ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ...

อ่านต่อ

...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา

วันที่ 14 มีนาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา วัดศรีดอนชัย ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย พร้อมด้วยพระครูวิมลกิตตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเชียงคาน นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา และนักเรียนโรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา วัดศรีดอนชัย จำนวน 110 รูป เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว...

อ่านต่อ

...

พิธีคืนถังขยะให้เทศบาล

วันที่ 11 มีนาคม 2560 ทีมงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีคืนถังขยะให้แก่เทศบาล โดยแต่ละหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้นำถังขยะมาคืนให้แก่เทศบาล ...

อ่านต่อ

...

พิธีเปิดการแข่งขัน "ลูกปลาบึกเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน "ลูกปลาบึกเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะครูและผู้ปกครอง เข้าร่วมงานกีฬาดังกล่าว...

อ่านต่อ

...

ประชุมคณะทำงานด้านการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยชุมชน

วันที่ 6 มีนาคม 2560 นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับองค์กรปรครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เข้าร่วมการประชุม ...

อ่านต่อ

...

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ อ.เชียงของ

วันที่ 3 มีนาคม 2560 นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเชียงของ รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2560...

อ่านต่อ

...

โครงการบ้านสวยเมืองสุข

วันที่ 2 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ชาวเชียงของ นำโดยนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ พร้อมด้วยนายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายทราพล เกตุโสภา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านเวียงแก้ว ผู้นำชุมชน/ชาวบ้านบ้านเวียงแก้ว...

อ่านต่อ

...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน

วันที่ 2 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีนายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลให้การต้อนรับ...

อ่านต่อ

...

กีฬาสีสัมพันธ์ อำเภอเชียงของ ประจำปี 2560

วันที่ 1 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมพิธีเปิดและการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ อำเภอเชียงของ ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาอำเภอเชียงของ บ้านตอง ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของเข้าร่วมกิจกรรม...

อ่านต่อ

...

ประชุมสภา ทต.เวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยแรก 2560

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 12 ท่าน นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกฯ และนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ เข้าร่วมประชุมฯ...

อ่านต่อ

...

ประชุมคณะทำงานด้านผู้สูงอายุ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 8

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียง ของ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านผู้สูงอายุระดับอำเภอ ครั้งที่ 8 ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือ ข่ายการมีส่วนร่วมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ในเครือข่ายระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียง...

อ่านต่อ

...

ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนสาธารณะดอนสบดุก บ้านหาดไคร้

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกับทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ออกปฏิบัติงานทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโครงการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำ เชื่อมโยง CMS บริเวณสวนสาธารณะดอนสบดุก บ้านหาดไคร้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...

อ่านต่อ

...

กิจกรรรมปั่นรักษ์ พิทักษ์โลก ครั้งที่ 3

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรรมปั่นรักษ์ พิทักษ์โลก ครั้งที่ 3 ตามโครงการปั่นจักรยานสานรักษ์ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ณ บริเวณลานผาถ่าน บ้านวัดหลวง โดยมีนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลฯ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร 8 (หาดไคร้)...

อ่านต่อ

...

ประชุม เตรียมการจัดงาน ปั่นรักษ์ พิทักษ์โลก ครั้งที่ 3

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการประชุม เตรียมการจัดงาน ปั่นรักษ์ พิทักษ์โลก ครั้งที่ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเข้าร่วมการประชุม...

อ่านต่อ

...

สท.สายหยุด คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ประกวดร้องเพลง งานพ่อขุนฯ 2560

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอแสดงความยินดีกับ สท.สายหยุด นวลศิริสกุล ตัวแทนจากอำเภอเชียงของ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลขวัญใจมวลชน การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นฯลฯ(หญิง) ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2560...

อ่านต่อ

...

โครงการศึกษาดูงานพื้นที่พัฒนาระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกเทศมนตรี, ส.อ.สัญญา วงค์เสือ หัวหน้าสำนักปลัด และนางสนธยา ศรีกุลณะ ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานพื้นที่พัฒนาระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน...

อ่านต่อ

...

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

วันที่ 31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ณ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซต์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมีตัวแทนประชาชนจาก 5 หมู่บ้าน พระสงฆ์ สามเณร ตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และโรงเรียนอนุบาลเชียงของ เข้าร่วมการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น...

อ่านต่อ

...

ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วันที่ 27 มกราคม 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียง ของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบา ล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำ บลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่...

อ่านต่อ

...

"พิธีสืบชะตาเมืองเชียงของ" ประจำปี 2560

"พิธีสืบชะตาเมืองเชียงของ" ประจำปี 2560 วันที่ 26 มกราคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมพิธีสืบชะตาเมืองเชียงราย-เชียงของ ณ วัดสบสม ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย...

อ่านต่อ

...

พิธีเปิด มหกรรมเชียงของเมืองสะอาด

วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจั งหวัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด “มหกรรมเชียงของเมืองสะอาด” ตามโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมการมี ส่วนรวมของประชาชนด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม อ.เชียงของ จ.เชียงราย...

อ่านต่อ

...

พิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100วัน)

วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรม บำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศรีดอนชัย ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย...

อ่านต่อ

...

พิธีเปิด ตลาดการค้าชายแดน ฮิมของ สองแผ่นดิน

วันที่ 19 มกราคม 2560 นาวาเอกชลทัย รัตนเรือง ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ตลาดการค้าชายแดน ฮิมของ สองแผ่นดิน ณ ท่าผาถ่านบ้านวัดหลวง โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว ประธานสภาเทศบาลเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ/เอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ...

อ่านต่อ

...

ล้างสุสานทุ่งฟ่อน

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการล้างป่าช้าทุ่งฟ่อน เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการปฏิบัติธรรมประจำปีโรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา พระสงฆ์-สามเณร จำนวน 90 รูป ในวันที่ 18-21 มกราคม 2560 ณ สุสานทุ่งฟ่อน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย...

อ่านต่อ

...

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

วันที่ 14 มกราคม 2559 นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560” ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
โดยมีนายกเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ กล่าวรายงาน...

อ่านต่อ

...

ตรวจโรงแรม

วันที่ 12 มกราคม 2560 ทีมงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ร่วมกับ งานพัฒนาชุมชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติกร งานช่าง และงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกเยี่ยมเยือน เจ้าของกิจการโรงแรม ห้องเช่า และหอพัก ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ...

อ่านต่อ

...

ประชุมคณะกรรมการกาดกองเก่า

ช่วงบ่ายวันที่ 12 มกราคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกาดกองเก่า พร้อมด้วยนายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลฯ ...

อ่านต่อ

...

กิจกรรม 5ส Sport & Cleaning Day

เช้าวันที่ 11 มกราคม 2560 ทีมงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำทีมโดย นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยนายสุรพล สุวรรณฤทธิ์, นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรี นายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นายณรงค์ ปล้องมาก รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกันทำกิจกรรม 5ส Sport & Cleaning Day ...

อ่านต่อ

...

เปิด "ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ" 2559

วันนี้ 29 ธันวาคม 2559 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเชียงของ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในอำเภอเชียงของ ที่เกี่ยวข้อง เปิด "ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ " ...

อ่านต่อ

...

"โครงการดูแลผู้สูงอายุ" ประจำปี 2559

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับกองทุนประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และ ชมรม อสม.เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้จัด "โครงการดูแลผู้สูงอายุ" ประจำปี 2559...

อ่านต่อ

...

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

เช้าวันที่ 1 มกราคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ. 2560 ...

อ่านต่อ

...

 

รถรางนำเที่ยวเทศบาลตำบลเวียงเชียงของพร้อมให้ใช้บริการแล้วครับ
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นำรถรางนำเที่ยว พาคณะหัวหน้าส่วนราชการ
ในอำเภอเชียงของ นั่งรถรางเที่ยวชมเมืองเชียงของ และรับส่งนักเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และบริการนำเที่ยวต่างๆ

อ่านต่อ

...

 

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลฯ ออกเดินทางไปเข้าเฝ้าฯ กราบถวายสักการะพระบรมศพ ...

อ่านต่อ

...

พิธีเปิดกาดกองแก้ว

วันที่ 24 ธันวาคม 2559 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของพร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดถนนคนเดิน กาดกองแก้ว ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงของ...

อ่านต่อ

...

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดพระแก้ว

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดพระแก้ว และเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว พระพุทธรูปหลวงพ่อหินหยก โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของเป็นประธานในพิธี...

อ่านต่อ

...

เตรียมปลูกดอกทานตะวัน ท่าผาถ่าน

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ออกปฏิบัติงานเตรียมพื้นที่ ปลูกดอกทานตะวัน บริเวณท่าผาถ่าน บ้านวัดหลวง
...

อ่านต่อ

...

ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยทางถนน

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(7 วันอันตราย)...

อ่านต่อ

...

งานแถลงข่าวการเปิดถนนคนเดินกาดกองแก้ว

เช้าวันที่ 21 ธันวาคม 2559 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการเปิด ถนนคนเดินกาดกองแก้ว อ.เชียงของ จ.เชียงราย ณ โรงหนังเก่า อำเภอเชียงของ โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธาน...

อ่านต่อ

...

การเสวนาเรื่อง "ปลาบึกคืนถิ่น"

เช้าวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกเทศมนตรี ส.อ.สัญญา วงค์เสือ หัวหน้าสำนักปลัด ตัวแทนจากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ/เอกชน ชาวบ้านบ้านหาดไคร้ และกลุ่มหาปลาบ้านหาดไคร้...

อ่านต่อ

...

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดพระแก้ว

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดพระแก้ว และเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว พระพุทธรูปหลวงพ่อหินหยก โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของเป็นประธานในพิธี...

อ่านต่อ

...

พิธีเปิด กาดกองเก่า สบสม-หาดไคร้

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลาประมาน 18.00 น. นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ร่วมพิธีเปิดงาน "กาดกองเก่า" ณ ถนนสายกลาง สบสม-หาดไคร้ โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ เป็นประธานในพิธี...

อ่านต่อ

...

ประชุมเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

ช่วงบ่ายวันที่ 7 ธันวาคม 2559 นายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560...

อ่านต่อ

...

ประชุมพนักงานเทศบาลประจำเดือนธันวาคม

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือนธันวาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน และพนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของเข้าร่วมการประชุม

อ่านต่อ

...

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร(ครบ 50 วัน) แด่ในหลวง ร.9

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานท่าผาถ่าน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย...

อ่านต่อ

...

ล้างทำความสะอาดถนนบริเวณถนนสายกลาง(บ้านเวียงดอนชัย-บ้านวัดแก้ว)

เช้าวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกับทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกัน "ทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยการล้างทำความสะอาดถนนบริเวณถนนสายกลาง(บ้านเวียงดอ นชัย-บ้านวัดแก้ว)...

อ่านต่อ

...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

เช้าวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของเป็นประธานการประชุมคณะกรรม การพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเข้าร่วมการประชุม

อ่านต่อ

...

ประชุมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

เช้าวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการประชุมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุม

อ่านต่อ

...

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนวาระเชียงของเมืองสะอาด

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมพิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลง(MOU) "ความร่วมมือการขับเคลื่อนวาระเชียงของเมืองสะอาด" ณ ห้องประชุมกาสะลอง ด่านศุลกากรเชียงของ...

อ่านต่อ

...

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

เช้าวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมประชาคมท้องถิ่น ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ...

อ่านต่อ

...

พิธี "รวมพลังแห่งความภักดี" ร่วมรำลึกถึงในหลวง ร.9

เช้าวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89...

อ่านต่อ

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท