เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::


โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน งานทะเบียนราษฎร

ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ตราสัญลักษณ์

ความหมาย : ปลาบึกยักษ์กลางลำน้ำโขง

ปลาบึก แสดงถึง ปลาหนังไร้เกล็ดน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนใหญ่จับได้ที่หมู่บ้านหาดไคร้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
แม่น้ำโขง แสดงถึง แม่น้ำสายหลักของอำเภอเชียงของซึ่งกั้นเขตแดนระหว่างอำเภอเชียงของกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นแม่น้ำสายหลัก ที่หล่อเลี้ยงประชาชนทั้งสองประเทศ

สภาพทั่วไป
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ทั้งหมด ๑.๘ ตารางกิโลเมตรหรือ ๑,๑๓๕ ไร่ ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ๙๘๐ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงราย ๑๓๗ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๕ หมู่บ้าน คือ
๑. บ้านสบสม                        หมู่ที่ ๒ ตำบลเวียง
๒. บ้านสบสม                        หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง (ไม่เต็มพื้นที่)
๓. บ้านหาดไคร้                     หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียง
๔.บ้านเวียงแก้ว                    หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียง (ไม่เต็มพื้นที่)
๕. บ้านเวียงดอนชัย              หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเวียง

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับ                             บ้านหัวเวียง หมู่ที่ ๑ เทศบาลตำบลเวียง
ทิศใต้ติดต่อกับ                                      บ้านโจ้โก้ หมู่ที่ ๑๐ เทศบาลตำบลเวียง
ทิศตะวันออกติดต่อกับ                        แม่น้ำโขง(สาธารณรัฐประชาธิไตยประขาชนลาว)
ทิศตะวันตกติดต่อกับ                           บ้านทุ่งดุก หมู่ที่ ๔, บ้านทุ่งทราย หมู่ที ๕ และบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ เทศบาลตำบลเวียง

สภาพทางภูมิศาสตร์
ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ชุมชนเมือง มีการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีลักษณะเป็นพื้นที่ริมแม่น้ำ มีแม่น้ำสายหลักคือ แม่น้ำโขง ห้วยน้ำดุก และห้วยสบสม

ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศมีลักษณะเป็นแบบกึ่งมรสุมเมืองร้อน โดยทั่วไปมี ๓ ฤดูกาล คือ
ฤดูฝน                     เริ่มจากเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน
ฤดูหนาว                 เริ่มจากเดือนตุลาคม ถึง เดือน มกราคม
ฤดูฝน                     เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือน พฤษภาคม

สภาพเศรษฐกิจและสังคม
พื้นที่ส่วนมากเป็นแหล่งชุมชนเมือง เป็นเมืองชายแดน และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ลักษณะการประกอบอาชีพ ส่วนมากเป็นการดำเนินธุรกิจการค้า การบริการ การท่องเที่ยว และเกษตรกรรม

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
๑. พิพิธภัณฑ์ปลาบึก                           บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ ๗ ต.เวียง
๒. วัดศรีดอนชัย                                    บ้านเวียงดอนไชย หมู่ที่ ๑๒ ต.เวียง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อเพรช
๓. วัดหลวง                                            บ้านวัดหลวง หมู่ที่ ๒ ต.เวียง
๔. วัดพระแก้ว                                       บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๘ ต.เวียง
๕. ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเชียงของ        บ้านเวียงดอยไชย หมู่ที่ ๑๒ ต.เวียง
๖. ศาลเจ้าพ่อพญาแก้ว                       บ้านสบสม หมู่ที่ ๓ ต.เวียง

 

 

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงษ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท