กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม
รองปลัดเทศบาล
รักษาการ ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขฯ

นางสาวธัญวรัตน์ กันทะวงค์
พยาบาลปฏิบัติการ

นายอุดม จันทาพูน
พนักงานขับเครื่องจักรกล

นายลับ วิฑูรย์
คนงานประจำรถขยะ

นางศิริรัตน์ รัตนไตร
พนักงานจ้างเหมา

นายนิรัญ พรมมินทร์
คนงานประจำรถขยะ

นายนเร จินะราช
พนักงานจ้างเหมา

นายวินัย ยาวิชัย
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวณัชชา มูลเพ็ชร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวณัฐธิดา วงค์จันตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

นายรพ วิฑูรย์
คนงานประจำรถขยะ

นายบรรชา ศรีแก้ว
คนงานทั่วไป

นายประเสริฐ ขัติยะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายปรีดา งามล้วน
พนักงานจ้างเหมา

นายศรายุทธ เกิดผล
พนักงานจ้างเหมา