กองช่าง

นายพิทักษ์ แสงเพชร์
นายช่างโยธา อาวุโส
รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพิทักษ์ แสงเพชร์
นายช่างโยธา อาวุโส

นายธนัญชัย จันทร์เที่ยง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายบุญส่ง สายสมร
คนงานทั่วไป

นายสมศักดิ์ ไพยะราช
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

นายจันทร์ รัตนไตร
ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง

นายนรินทร์ ชัยวรรณะ
คนงานทั่วไป