กองคลัง

นางศิริพร อริยะ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาการ ผู้อำนวยการกองคลัง

นางศิริพร อริยะ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายเฉลิม อยู่อินทร์
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 

 

 

นางสาววารุณี บุญสะอาด
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางพิมพ์ภา หาญพิพัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาววาสนา รัตนจางวา
คนงานทั่วไป