กองการศึกษา

นางมนตกานต์ สารทักษิณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางเกษชรินทร์ สุยะตา
ครู คศ.2

นางแสงทิพย์ ตานะอาจ
ครู คศ.2

นางสาวจีระนันท์ กันทวี
ครู คศ.1

นางศศิธร เภตรา
ผู้ช่วยครู

นางสาวศุภัชญา ระวังศรี
ผู้ช่วยครู

นางสาวรติภัค โนวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางจิราภรณ์ อุทัยมา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวจีรนันท์ กันทวี
ครู คศ.1

นางสาวสุภัค ช่วยเกื้อกุล
ครู คศ.1

นางสาวสุวารี ปันทะยม
ผู้ดูแลเด็ก

นางอรัญญา เทพมูล
ผู้ดูแลเด็ก

นางจันทร์เพ็ญ รัตนไตร
พนักงานจ้างเหมา

นายตี๋ จุ๋มใจ
นักการภารโรง