โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ศึกษาดูงาน

วันนี้ วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้มีโอกาสต้อนรับ เทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ....

อ่านต่อ

...

ประชุมปรึกษาหารือในการบริหารจัดการขยะ

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือในการบริหารจัดการขยะ อันเนื่องจากในปัจจุบันพบว่ามีปริมาณขยะได้ถูกนำไปทิ้งที่บ่อขยะเป็นจำนวนมาก และบ่อทิ้งขยะดังกล่าวเป็นการใช้ร่วมกันระหว่างเทศบาลทั้งสองฝ่าย...

 

อ่านต่อ

...

 

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของขอเชิญเที่ยวงาน การแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2561 ในวันที่ 16-17 เมษายน 2561 ณ ท่าผาถ่าน บ้านวัดหลวง ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ...

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม

รวมลิ้ง อปท