โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศและติดตามการทำงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเวียงเชียงของ

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายณัฐพัชร์ เกตุโสภา ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย และ เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมลงพื้นที่นิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชน ...

อ่านต่อ

...

ประชุมสภา ทต.เวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2/2560

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 12 ท่าน นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกฯ และนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ เข้าร่วมประชุมฯ...

อ่านต่อ

...

ลงพื้นที่สำรวจและประเมินความเสียหายฝายชะลอน้ำบ้านเวียงแก้ว

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยคณะกรรมการสำรวจและประเมินความเสียหายเหตุน้ำป่าไหลหลาก ลงพื้นที่สำรวจและประเมินความเสียหาย ฝายชะลอน้ำบ้านเวียงแก้ว ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เนื่องจากได้รับความเสียหายจากน้ำหลาก...

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม

รวมลิ้ง อปท