โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจรับการประเมินประสิทธิภาพ LPA ปี 2560

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการตรวจประเมินจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าตรวจประเมินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2560 ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมีนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ...

อ่านต่อ

...

พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ...

อ่านต่อ

...

แจ้งการปรับปรุงทางหลวงในพื้นที่เขต ทต.เวียงเชียงของ

เนื่องจากในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2560 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 กรมทางหลวง จะดำเนินการปรับปรุงทางหลวง ตามโครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนโครงข่าย Logistics ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ อ.เชียงของ โดยจะดำเนินการปรับปรุงถนนทางหลวง 1020 ตั้งแต่บริเวณสะพานน้ำดุก บ้านหาดไคร้...

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม

รวมลิ้ง อปท