โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันที่ 21 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมีนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุม...

อ่านต่อ

...

ประเพณีถวายสลากภัต วัดพระแก้ว

วันที่ 21 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ครูและนักเรียนศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมทำบุญประเพณีถวายสลากภัต์...

อ่านต่อ

...

โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

วันที่ 20 กันยายน 2560 นายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง กิจกรรมการอบรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ...

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม

รวมลิ้ง อปท